اسامی روستاهای میناب

طبق آخرین تغییرات تقسیمات کشوری/

اختصاصی از جوان مینابی

آ

۱)            احمدآباد

۲)            احمدآباد کلیبی

۳)            ارنگو بالا

۴)            ارنگو پایین

۵)            اره کن

۶)            اسپنگون

۷)            اسفند

۸)            اسلام‌آباد

۹)            امام‌آباد

۱۰)                  امیرآباد

۱۱)                  انبارک

۱۲)                  انجیرک

۱۳)                  انرت

۱۴)                  اوترنگ

۱۵)                  اودوئی

۱۶)                  اهاخانی

ب

۱۷)                  باباحاجی

۱۸)                  بازیاری

۱۹)                  باغک

۲۰)                  باغگلان

۲۱)                  باغونی

۲۲)                  برنزکی

۲۳)                  برهان

۲۴)                  بصره

۲۵)                  بلبلی

۲۶)                  بن شهر

۲۷)                  بن کرم

۲۸)                  بن‌بست

۲۹)                  بندر

۳۰)                  کلاهی

۳۱)                  بندزرک

۳۲)                  بندک

۳۳)                  بنزیر

۳۴)                  بنم بانی

۳۵)                  بنهکان

۳۶)                  بهمنی

۳۷)                  بینگ

پ

۳۸)                  پابنان

۳۹)                  پازیارت

۴۰)                  پاسنگر

۴۱)                  پامنبر

۴۲)                  پرازن

۴۳)                  پشت کلات

۴۴)                  پشته ازادکان

۴۵)                  پشته تلنگ

۴۶)                  پشته علی‌آباد

۴۷)                  پشته گوربند

۴۸)                  پشته مهنو

۴۹)                  پلنگی

۵۰)                  پولاد قاسمی

۵۱)                  پیشان لکی

ت

۵۲)                  تلنگ انباری

۵۳)                  تلنگ سراتک

۵۴)                  تم بابل

۵۵)                  تم بلوچان

۵۶)                  تم پریتک

۵۷)                  تم خواجه بهمنی

۵۸)                  تم ملنتکی

۵۹)                  تمب ساط

۶۰)                  تمب گوهر

۶۱)                  تمبانو

۶۲)                  تمبک بالا

۶۳)                  تمبک پایین

۶۴)                  تمبو بالا

۶۵)                  تمبو پایین

۶۶)                  توکهور

۶۷)                  تهتان

۶۸)                  تی بی شاهی

۶۹)                  تیاب

۷۰)                  تیغ سیاه

ج

۷۱)                  جعفرآباد

۷۲)                  جنگان

۷۳)                  جوزان

۷۴)                  جوشکی

۷۵)                  جهاد

چ

۷۶)                  چاه اسماعیل

۷۷)                  چاه حنان

۷۸)                  چاه حیدر

۷۹)                  چاه خارو

۸۰)                  چاه دراز

۸۱)                  چاه شریف

۸۲)                  چاه شورحلوائی یک

۸۳)                  چاه شیرین

۸۴)                  چاه غربال

۸۵)                  چاه نشینی

۸۶)                  چاهلک

۸۷)                  چراغ سوز

۸۸)                  چراغ‌آباد

۸۹)                  چراغ‌آباد بالا

۹۰)                  چراغ‌آباد جنوبی

۹۱)                  چراغ‌آباد مرکزی

۹۲)                  چراک بالا

۹۳)                  چراک پایین

۹۴)                  چروبونی

۹۵)                  چلوگاومیشی

۹۶)                  چهکار

ح

۹۷)                  حاجی خادمی

۹۸)                  حاجی‌آباد

۹۹)                  حجت‌آباد

۱۰۰)             حلوایی دو

۱۰۱)             حلوایی سه

۱۰۲)             حنائی سرریگان

خ

۱۰۳)             خشک‌آباد

۱۰۴)             خواجه شمسی

۱۰۵)             خورهوی

د

۱۰۶)             داوری بالا

۱۰۷)             داوری پایین

۱۰۸)             درباغ

۱۰۹)             درپهن

۱۱۰)             درجادون

۱۱۱)             درجک

۱۱۲)             درخانه

۱۱۳)             درگ بالا

۱۱۴)             درگزشاهی

۱۱۵)             درگلو

۱۱۶)             دشت آزادگان

۱۱۷)             دلالون

۱۱۸)             دماغ ریگ

۱۱۹)             دمشهر

۱۲۰)             دودو

۱۲۱)             دویری

۱۲۲)             دوین

۱۲۳)             ده زیارتان

۱۲۴)             ده وسطی

۱۲۵)             دهن در

۱۲۶)             دهنو

۱۲۷)             دهو

۱۲۸)             دهیچ

ر

۱۲۹)             راشک

۱۳۰)             راونگ

۱۳۱)             رپکا

۱۳۲)             رضا علیچی

۱۳۳)             رضایی

۱۳۴)             رکن‌آباد

۱۳۵)             ریگ دراز

۱۳۶)             ریگ کگ

۱۳۷)             ریگ مولد

ز

۱۳۸)             زرآباد

۱۳۹)             زرتوجی

۱۴۰)             زمین در

۱۴۱)             زمین ملا

۱۴۲)             زهوکی

۱۴۳)             زیارت تلنگ

۱۴۴)             زیارت مولا

س

۱۴۵)             سبهتی

۱۴۶)             سرباران

۱۴۷)             سرچاه

۱۴۸)             سرریگان

۱۴۹)             سرشیف

۱۵۰)             سرکم بهمنی

۱۵۱)             سرکنتکان

۱۵۲)             سرکهنان داوری

۱۵۳)             سرگجک

۱۵۴)             سرمازغ

۱۵۵)             سرمست

۱۵۶)             سلمه‌ای

۱۵۷)             سمسیلی

۱۵۸)             سنگکی

۱۵۹)             سولقان

۱۶۰)             سهران

۱۶۱)             سیت

ش

۱۶۲)             شاه منصوری

۱۶۳)             شمجو

۱۶۴)             شمجوئیه

۱۶۵)             شمیلو

۱۶۶)             شهر اللهی

۱۶۷)             شهمرادی

۱۶۸)             شهوار پالور

۱۶۹)             شیبکوه

۱۷۰)             شیخ عمر

۱۷۱)             شیریش

۱۷۲)             شیوه‌ای

ص

۱۷۳)             صادر

ط

۱۷۴)             طالار

۱۷۵)             طالوار

ع

۱۷۶)             عبدالله‌آباد

۱۷۷)             علی‌آباد

ف

۱۷۸)             فخرآباد

ق

۱۷۹)             قادرخانی

۱۸۰)             قاسم جلالی

۱۸۱)             قلات رستم

۱۸۲)             قلمان عبدالله

۱۸۳)             قلمان مشهدی چراغ

۱۸۴)             قلمکان

ک

۱۸۵)             کچک

۱۸۶)             کرت زنی

۱۸۷)             کردر

۱۸۸)             کرگان

۱۸۹)             کره زن

۱۹۰)             کریان

۱۹۱)             کش پیری

۱۹۲)             کش قلمان

۱۹۳)             کشتاران

۱۹۴)             کشقلمان بالا

۱۹۵)             کشقلمان پایین

۱۹۶)             کشهران

۱۹۷)             کل عالیون

۱۹۸)             کلات محمک

۱۹۹)             کلاتک

۲۰۰)             کلنتان

۲۰۱)             کلو

۲۰۲)             کلیبی

۲۰۳)             کمبیل

۲۰۴)             کناراسماعیل

۲۰۵)             کنارترش

۲۰۶)             کوتک رئیسی

۲۰۷)             کوتک قلات

۲۰۸)             کولغ کاشی

۲۰۹)             کولغ کلم

۲۱۰)             کوی هجرت

۲۱۱)             کهتک

۲۱۲)             کهنان سرنی

۲۱۳)             کهنک

۲۱۴)             کهورتاک

۲۱۵)             کهورچائو

۲۱۶)             کهوردان

گ

۲۱۷)             گبرانی

۲۱۸)             گرازوئیه

۲۱۹)             گرو

۲۲۰)             گسمن

۲۲۱)             گشیراز

۲۲۲)             گلشوار

۲۲۳)             گنان

۲۲۴)             گنبدسرخ

۲۲۵)             گودو

۲۲۶)             گودی

۲۲۷)             گوربند

۲۲۸)             گورزانگ

۲۲۹)             گونر

۲۳۰)             گیزنگ

۲۳۱)             گیشنو

ل

۲۳۲)             لاسک

۲۳۳)             لور

م

۲۳۴)             مازاوی

۲۳۵)             مازغ بالا

۲۳۶)             مازغ پایین

۲۳۷)             مازغ کوریان

۲۳۸)             ماکیان

۲۳۹)             ماه خاتونی

۲۴۰)             ماهشهران

۲۴۱)             محمودشاهی

۲۴۲)             محمودی

۲۴۳)             مرز

۲۴۴)             مشکاالدین

۲۴۵)             مغیری

۲۴۶)             ملاجماتی

۲۴۷)             ملاحسنی

۲۴۸)             مه رغان

۲۴۹)             میرآباد

۲۵۰)             میسکنک

ن

۲۵۱)             نخل ابراهیمی

۲۵۲)             نز

۲۵۳)             نصیرایی

۲۵۴)             نوبندجدید

۲۵۵)             نوبندقدیم

۲۵۶)             نیل گری

ه

۲۵۷)             هشت بندی دو

۲۵۸)             هلائون

۲۵۹)             هنج

۲۶۰)             هنگر

۲۶۱)             هیئت‌آباد

برگرفته شده از وبسایت جوان مینابی javaneminabi.ir

0
Avatar

MRMINABI

یک مینابی غربتی عاشق میناب و مینابی

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *