اسامی روستاهای شهرستان میناب


اسامی روستاهای میناب

طبق آخرین تغییرات تقسیمات کشوری/

اختصاصی از جوان مینابی

آ

1)            احمدآباد

2)            احمدآباد کلیبی

3)            ارنگو بالا

4)            ارنگو پایین

5)            اره کن

6)            اسپنگون

7)            اسفند

8)            اسلام‌آباد

9)            امام‌آباد

10)                  امیرآباد

11)                  انبارک

12)                  انجیرک

13)                  انرت

14)                  اوترنگ

15)                  اودوئی

16)                  اهاخانی

ب

17)                  باباحاجی

18)                  بازیاری

19)                  باغک

20)                  باغگلان

21)                  باغونی

22)                  برنزکی

23)                  برهان

24)                  بصره

25)                  بلبلی

26)                  بن شهر

27)                  بن کرم

28)                  بن‌بست

29)                  بندر

30)                  کلاهی

31)                  بندزرک

32)                  بندک

33)                  بنزیر

34)                  بنم بانی

35)                  بنهکان

36)                  بهمنی

37)                  بینگ

پ

38)                  پابنان

39)                  پازیارت

40)                  پاسنگر

41)                  پامنبر

42)                  پرازن

43)                  پشت کلات

44)                  پشته ازادکان

45)                  پشته تلنگ

46)                  پشته علی‌آباد

47)                  پشته گوربند

48)                  پشته مهنو

49)                  پلنگی

50)                  پولاد قاسمی

51)                  پیشان لکی

ت

52)                  تلنگ انباری

53)                  تلنگ سراتک

54)                  تم بابل

55)                  تم بلوچان

56)                  تم پریتک

57)                  تم خواجه بهمنی

58)                  تم ملنتکی

59)                  تمب ساط

60)                  تمب گوهر

61)                  تمبانو

62)                  تمبک بالا

63)                  تمبک پایین

64)                  تمبو بالا

65)                  تمبو پایین

66)                  توکهور

67)                  تهتان

68)                  تی بی شاهی

69)                  تیاب

70)                  تیغ سیاه

ج

71)                  جعفرآباد

72)                  جنگان

73)                  جوزان

74)                  جوشکی

75)                  جهاد

چ

76)                  چاه اسماعیل

77)                  چاه حنان

78)                  چاه حیدر

79)                  چاه خارو

80)                  چاه دراز

81)                  چاه شریف

82)                  چاه شورحلوائی یک

83)                  چاه شیرین

84)                  چاه غربال

85)                  چاه نشینی

86)                  چاهلک

87)                  چراغ سوز

88)                  چراغ‌آباد

89)                  چراغ‌آباد بالا

90)                  چراغ‌آباد جنوبی

91)                  چراغ‌آباد مرکزی

92)                  چراک بالا

93)                  چراک پایین

94)                  چروبونی

95)                  چلوگاومیشی

96)                  چهکار

ح

97)                  حاجی خادمی

98)                  حاجی‌آباد

99)                  حجت‌آباد

100)             حلوایی دو

101)             حلوایی سه

102)             حنائی سرریگان

خ

103)             خشک‌آباد

104)             خواجه شمسی

105)             خورهوی

د

106)             داوری بالا

107)             داوری پایین

108)             درباغ

109)             درپهن

110)             درجادون

111)             درجک

112)             درخانه

113)             درگ بالا

114)             درگزشاهی

115)             درگلو

116)             دشت آزادگان

117)             دلالون

118)             دماغ ریگ

119)             دمشهر

120)             دودو

121)             دویری

122)             دوین

123)             ده زیارتان

124)             ده وسطی

125)             دهن در

126)             دهنو

127)             دهو

128)             دهیچ

ر

129)             راشک

130)             راونگ

131)             رپکا

132)             رضا علیچی

133)             رضایی

134)             رکن‌آباد

135)             ریگ دراز

136)             ریگ کگ

137)             ریگ مولد

ز

138)             زرآباد

139)             زرتوجی

140)             زمین در

141)             زمین ملا

142)             زهوکی

143)             زیارت تلنگ

144)             زیارت مولا

س

145)             سبهتی

146)             سرباران

147)             سرچاه

148)             سرریگان

149)             سرشیف

150)             سرکم بهمنی

151)             سرکنتکان

152)             سرکهنان داوری

153)             سرگجک

154)             سرمازغ

155)             سرمست

156)             سلمه‌ای

157)             سمسیلی

158)             سنگکی

159)             سولقان

160)             سهران

161)             سیت

ش

162)             شاه منصوری

163)             شمجو

164)             شمجوئیه

165)             شمیلو

166)             شهر اللهی

167)             شهمرادی

168)             شهوار پالور

169)             شیبکوه

170)             شیخ عمر

171)             شیریش

172)             شیوه‌ای

ص

173)             صادر

ط

174)             طالار

175)             طالوار

ع

176)             عبدالله‌آباد

177)             علی‌آباد

ف

178)             فخرآباد

ق

179)             قادرخانی

180)             قاسم جلالی

181)             قلات رستم

182)             قلمان عبدالله

183)             قلمان مشهدی چراغ

184)             قلمکان

ک

185)             کچک

186)             کرت زنی

187)             کردر

188)             کرگان

189)             کره زن

190)             کریان

191)             کش پیری

192)             کش قلمان

193)             کشتاران

194)             کشقلمان بالا

195)             کشقلمان پایین

196)             کشهران

197)             کل عالیون

198)             کلات محمک

199)             کلاتک

200)             کلنتان

201)             کلو

202)             کلیبی

203)             کمبیل

204)             کناراسماعیل

205)             کنارترش

206)             کوتک رئیسی

207)             کوتک قلات

208)             کولغ کاشی

209)             کولغ کلم

210)             کوی هجرت

211)             کهتک

212)             کهنان سرنی

213)             کهنک

214)             کهورتاک

215)             کهورچائو

216)             کهوردان

گ

217)             گبرانی

218)             گرازوئیه

219)             گرو

220)             گسمن

221)             گشیراز

222)             گلشوار

223)             گنان

224)             گنبدسرخ

225)             گودو

226)             گودی

227)             گوربند

228)             گورزانگ

229)             گونر

230)             گیزنگ

231)             گیشنو

ل

232)             لاسک

233)             لور

م

234)             مازاوی

235)             مازغ بالا

236)             مازغ پایین

237)             مازغ کوریان

238)             ماکیان

239)             ماه خاتونی

240)             ماهشهران

241)             محمودشاهی

242)             محمودی

243)             مرز

244)             مشکاالدین

245)             مغیری

246)             ملاجماتی

247)             ملاحسنی

248)             مه رغان

249)             میرآباد

250)             میسکنک

ن

251)             نخل ابراهیمی

252)             نز

253)             نصیرایی

254)             نوبندجدید

255)             نوبندقدیم

256)             نیل گری

ه

257)             هشت بندی دو

258)             هلائون

259)             هنج

260)             هنگر

261)             هیئت‌آباد

برگرفته شده از وبسایت جوان مینابی javaneminabi.ir

بازدیدها: 1015

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا